ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2552)
                        ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2552
                                                                              

(ตุลาคม - ธันวาคม 2552)


สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย หญิง
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 
  ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 414,041100.0206,198100.0207,843100.0
  1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน302,65973.1172,03683.4130,623

62.8

      1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน302,08873.0

171,704


83.3


130,384


62.7


      1.1.1 ผู้มีงานทำ


300,341


72.5


170,984


82.9


129,357


62.2


      1.1.2 ผู้ว่างงาน


1,747


0.4


720


0.3


1,027


0.5


      1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล


571


0.1


332


0.2


239


0.1


  2. ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน


111,382


26.9


34,162


16.6


77,220


37.2


      2.1 ทำงานบ้าน


47,285


11.4


889


0.4


46,386


22.3


      2.2 เรียนหนังสือ


32,073


7.7


15,715


7.6


16,358


7.9


      2.3 อื่น ๆ


32,024


7.7


17,548


8.5


14,476


7.0


 


 


      อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)


0.6


0.4


0.8


      อัตราการมีงานทำ (ร้อยละ)


72.5


82.9


62.2


      อัตราการรอฤดูกาล (ร้อยละ)


0.1


0.2


0.1ที่มา : สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดตาก ไตรมาสที่ 4 ต.ค. -  ธ.ค. 2552 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก


วันที่ 17/10/2549