โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

               ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก   


...................................................................................................................................................


ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2553  จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


                    1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  รอบที่ 3/2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ  และระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ  15  ปีขึ้นไป)และจำนวนประชากรนอกวันทำงาน  จำแนกตามเพศ  จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้น  จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน  การชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค  และในด้านอื่นๆ  เช่น  ใช้ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ


                           2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของ   ครัวเรือน  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ   ลักษณะที่อยู่อาศัย  ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่  ซึ่งประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นจะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม     และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน  ค