โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2554

ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
..................................................................       


            ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ  ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2553          จำนวน 6 โครงการ ดังนี้


                    1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน  จำแนกตามเพศ  จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน  จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ฯลฯ  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  จะนำไปใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม  ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ  ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  หลักสูตรที่ต้องการรับการพัฒนาขีดความสามารถประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ

                2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภค  บริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของครัวเรือน  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ  และลักษณะที่อยู่อาศัย  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนด้านประชากร  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เช่น  แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  ส่งเสริมการออม  จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ  ที่ผ่านมา

                3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานประกอบการ  ได้แก่  ประเภทของครัวเรือน  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สมาชิกอายุ  15  ปีขึ้นไป  การประสบเหตุอาชญากรรม  การประกอบธุรกิจส่วนตัว  ล