โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557

                                                                        ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
..........................................................................................................................................................................................................................
        ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก   จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2556
จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนและแนวอาชีพ
ที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศํย ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย วางแผน
ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น แก้ไปปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆที่ผ่านมา

3. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่าย
สินค้าและการบริการประเภทต่างๆ มูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อจะนำไปใช้ในการศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับและสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

4. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ  ของประชากรที่มี
งานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิการรักษาพ