โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557

                                                                            ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก


 .....................................................................................................................................................................................................................


         ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2556 
จำนวน 4 โครงการ  ดังนี้


            1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ฯลฯ 
ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้น จะนำไปใช้วางแผนพัฒนากำลังแรงงาน  หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ การชี้วัดภาวะทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค ใช้ประกอบการพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ผู้ว่างงานต้องการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ
โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป


                2. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะ
ต่างๆ ของประชากรที่มีงานทำ และยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ปัญหาในการทำงาน และ
ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโ