โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557

                                                                     ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
......................................................................................................................................................................................
ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2556 จำนวน 3 โครงการ
ดังนี้

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศัย ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อนำ
ไปใช้กำหนดนโยบาย วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน
ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห็ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา
ต่างๆ ที่ผ่านมา    

2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามจำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
เพื่อใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

3. โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม  และความพีงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2556
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากข้าราชการ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่ได้รับนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อรัฐบาล และสำนักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมี
ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการจากส่วนราชการ

        สำนั