โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557

                                                  ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

........................................................................................................................................................................................................

        ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม
2556 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

        1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผูว่างงานค่าตอบแทนแรงงาน
และสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความ
คุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขา
อาชีพต่อไป

        2. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น เหตุผลของการย้ายถิ่นเพื่อใช้
ประกอบการกำหนดนโยบายหรือวางมาตรการในการพัฒนาประเทศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

        3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย
วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม
จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา

        4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้น