โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

                                                                               ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
          ................................................................................................................................................................................................................
 
           ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


              1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน
การได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และปัญหาจากการทำงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการทำงานและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้
ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

           
 2. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
สังคม  และเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น  ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น  เหตุผลของการย้ายถิ่น  เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนด
นโยบายหรือวางมาตรการในการพัฒนาประเทศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

            
            3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภค  บริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของ