โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557

ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก


...................................................................................................................................................


                          ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2556 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้


1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้
จากการสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผุ้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป    


2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ ได้แก่
รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ  และลักษณะที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมประเทศ เช่น แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ  ที่ผ่านมา

3. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายหรือวางมาตรการในการพัฒนาประเทศ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อใช้ในการศึกษา และกำหนดขนาดตัวอย่างของโครงการสำรวจด้วยตัวอย่างด้านครัวเรือนที่จะดำเนินการสำรวจในปี พ.ศง2557 ได้แก่ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

            สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือจากหัว