ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ.2549

 


1.  ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยภาพรวม  พบว่า สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่เคยกู้เงินกองทุนฯ  ร้อยละ 87.0 และเคยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 2-3 ครั้ง ร้อยละ 68.0  ทั้งนี้ เพื่อนำเงินกองทุนฯ  ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การผลิต  ค้าขาย หรือบริการ ร้อยละ 91.1  และสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100.0  ซึ่งแหล่งเงินที่นำมาใช้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ นั้นได้มาจากการนำเงินกองทุนฯ ไปเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การผลิต  ค้าขาย หรือบริการ ร้อยละ 83.0

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส/   เป็นธรรม   การเอาใจใส่/ติดตามหนี้คืนกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ           ชุมชนเมือง  พบว่า คณะกรรมการกองทุนฯ มีความโปร่งใส/เป็นธรรม ร้อยละ 89.4  และการเอาใจใส่/ติดตามหนี้คืนกองทุนฯ  อยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ร้อยละ 94.2

                2.  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม พบว่า  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ร้อยละ 81.1 ไม่ทราบเรื่องที่รัฐบาลมีแนวทางการปรับเปลี่ยนกองทุนฯ ไปเป็นธนาคารหมู่บ้าน ร้อยละ 53.8 มีความต้องการให้ชุมชนมีธนาคารหมู่บ้าน มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 92.6  ในเรื่องของความเหมาะสมของวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ระบุว่า มีความเหมาะสม ร้อยละ 88.5  การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 89.1  การส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน นำดอกผลของกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ       ร้อยละ 62.5  ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินกองทุนฯ อยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ร้อยละ 95.3 

                เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบหลังจากมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม         ส่วนใหญ่ พบว่า รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.0  มีรายจ่ายของครัวเรือนเท่าเดิม ร้อยละ 49.5  มีการออมของครัวเรือนเท่าเดิม ร้อยละ 55.9 และมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนเท่าเดิม ร้อยละ 52.8