โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2553

                                
ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก


   ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้


        1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 3/2553     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ  และระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน  (อายุ  15  ปีขึ้นไป)     และจำนวนประชากรนอกวัยทำงานจำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน  จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  ฯลฯ        ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน      หลักสูตรที่ต้องการรับการพัฒนาขีดความสามารถ  การชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค  ใช้ประกอบในการพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ผู้ว่างงานต้องการ  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ

        2.โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2553     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ        ของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย    เช่น    สิทธิการรักษาพยาบาล    ปัญหาในการทำงาน   และความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ       ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป        3.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานประกอบการ      ได้แก่    ประเภทของครัวเรือน    จำนวนสมาชิกในครัวเรือน    ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน    สมาชิกอายุ  15     ปีขึ้นไป    การประสบเหตุอาชญากรรม   การประกอบธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้างในครัวเรือน     กิจกรรมทา