ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2552)
                        ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2552
                                                                              

(ตุลาคม - ธันวาคม 2552)


สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย หญิง
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
 
  ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 414,041100.0206,198100.0207,843100.0
  1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน302,65973.1172,03683.4130,623

62.8

      1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน302,08873.0

171,704


83.3


130,384


62.7


      1.1.1 ผู้มีงานทำ


300,341


72.5


170,984


82.9


129,357


62.2


      1.1.2 ผู้ว่างงาน


1,747


0.4


720


0.3


1,027


0.5


      1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล


571


0.1


332


0.2


239


0.1


  2. ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน


111,382


26.9


34,162


16.6


77,220


37.2


      2.1 ทำงานบ้าน


47,285


11.4


889


0.4


46,386


22.3


      2.2 เรียนหนังสือ


32,073


7.7


15,715


7.6


16,358


7.9


      2.3 อื่น ๆ


32,024


7.7


17,548


8.5


14,476


7.0


 


 


      อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)


0.6


0.4


0.8


      อัตราการมีงานทำ (ร้อยละ)


72.5


82.9


62.2


      อัตราการรอฤดูกาล (ร้อยละ)


0.1


0.2


0.1ที่มา : สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดตาก ไตรมาสที่ 4 ต.ค. -  ธ.ค. 2552 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก


วันที่ 17/10/2549
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th