โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

               ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก   


...................................................................................................................................................


ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2553  จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


                    1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  รอบที่ 3/2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ  และระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ  15  ปีขึ้นไป)และจำนวนประชากรนอกวันทำงาน  จำแนกตามเพศ  จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้น  จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน  การชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค  และในด้านอื่นๆ  เช่น  ใช้ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ


                           2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของ   ครัวเรือน  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ   ลักษณะที่อยู่อาศัย  ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่  ซึ่งประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นจะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม     และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน  ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐ  และการใช้พลังงานทดแทน  ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ  ที่ผ่านมา


                    3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน  พ.ศ.2553   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานประกอบการ  ได้แก่  ประเภทของครัวเรือน  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน    ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน   สมาชิกอายุ  15  ปีขึ้นไป    การประสบเหตุอาชญากรรม   การประกอบธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้างในครัวเรือน   กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ    การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ       เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและใช้เป็นกรอบสำหรับเลือก
ครัวเรือนและสถานประกอบการของโครงการสำรวจด้วยตัวอย่างต่างๆ  เช่น  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553
ต่อไป  

                    
                                                                                                                                                       สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                                                   มิถุนายน  2553


 

วันที่ 15/05/2550
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th