โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2554

ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
..................................................................       


            ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ  ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2553          จำนวน 6 โครงการ ดังนี้


                    1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน  จำแนกตามเพศ  จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน  จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ฯลฯ  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  จะนำไปใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม  ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ  ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  หลักสูตรที่ต้องการรับการพัฒนาขีดความสามารถประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ

                2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภค  บริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของครัวเรือน  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ  และลักษณะที่อยู่อาศัย  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนด้านประชากร  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เช่น  แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน  ส่งเสริมการออม  จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ  ที่ผ่านมา

                3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานประกอบการ  ได้แก่  ประเภทของครัวเรือน  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สมาชิกอายุ  15  ปีขึ้นไป  การประสบเหตุอาชญากรรม  การประกอบธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้างในครัวเรือน  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ  การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและใช้เป็นกรอบสำหรับเลือกครัวเรือนและสถานประกอบการของโครงการสำรวจด้วยตัวอย่างต่างๆ  เช่น  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2553  ต่อไป

                4. โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและบริการ  ได้แก่  จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ  จำนวนคนทำงาน  ลูกจ้าง  และค่าตอบแทนแรงงาน  มูลค่าซื้อ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  รายรับ  สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี  และมูลค่าทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการ  เป็นต้น  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนกำหนดนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอกชน  และสร้างระบบฐานข้อมูลที่ดี  สำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม

                5. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการของสถานประกอบการ  การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  เป็นต้น  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำดัชนีชี้วัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

                6. โครงการสำรวจการประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์  พ.ศ.2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจ  ลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ  และค่าใช้จ่ายรวม  ทั้งผลประกอบการของกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์  เช่น  จำนวนห้องพัก  ลักษณะการดำเนินกิจการ  จำนวนผู้มาพัก  จำนวนคนทำงาน  เป็นต้น  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนการประกอบธุรกิจกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์  ต่อไป

                สำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการ  ที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้  ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ  ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน  ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด  และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น
                                                                                                                                                  สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                          เมษายน  2553


 

วันที่ 25/05/2550
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th