โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557

                                                                        ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
..........................................................................................................................................................................................................................
        ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก   จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2556
จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนและแนวอาชีพ
ที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศํย ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย วางแผน
ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น แก้ไปปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆที่ผ่านมา

3. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่าย
สินค้าและการบริการประเภทต่างๆ มูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อจะนำไปใช้ในการศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับและสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

4. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ  ของประชากรที่มี
งานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ปัญหาในการทำงาน และความต้องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายต่อไป

5. โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อรัฐบาลและสำนักงาน
ก.พ.ร. ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการจากส่วนราชการ

        สำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้  
ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ  ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน  ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด
ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด  และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น

                                                                                                                                                                                                    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                                                                                      มิถุนายน  2556
        
วันที่ 16/11/2550
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th