โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557

                                                                            ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก


 .....................................................................................................................................................................................................................


         ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2556 
จำนวน 4 โครงการ  ดังนี้


            1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ฯลฯ 
ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้น จะนำไปใช้วางแผนพัฒนากำลังแรงงาน  หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ การชี้วัดภาวะทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค ใช้ประกอบการพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ผู้ว่างงานต้องการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ
โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป


                2. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะ
ต่างๆ ของประชากรที่มีงานทำ และยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ปัญหาในการทำงาน และ
ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนให้แรงงาน
นอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป     


                3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ และลักษณะที่อยู่อาศัย  เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย
วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เช่น แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม
จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา

             4. โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
สินค้าประเภทต่างๆ เช่น จุดต้นทาง ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจ เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น นโยบายด้านการคมนาคม โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง จุดรวบรวมการกระจายสินค้า และสถานีขนส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

             
             สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ
ครั้งนี้ ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน   ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการโดย
เคร่งครัด  และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น


                                                                                                                                                                                       สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                                                                     กรกฎาคม 2556   

วันที่ 11/01/2551
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th