โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557

                                                                     ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
......................................................................................................................................................................................
ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 15 กันยายน 2556 จำนวน 3 โครงการ
ดังนี้

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศัย ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อนำ
ไปใช้กำหนดนโยบาย วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน
ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห็ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา
ต่างๆ ที่ผ่านมา    

2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามจำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน ฯลฯ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
เพื่อใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

3. โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม  และความพีงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2556
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากข้าราชการ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่ได้รับนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อรัฐบาล และสำนักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมี
ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการจากส่วนราชการ

        สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ
ครั้งนี้ ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น


                                                                                                                                                              สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                                              สิงหาคม 2556


                           

วันที่ 29/05/2551
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th