โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557

                                                  ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

........................................................................................................................................................................................................

        ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม
2556 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

        1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผูว่างงานค่าตอบแทนแรงงาน
และสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานได้มีงานทำ ขยายความ
คุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขา
อาชีพต่อไป

        2. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น เหตุผลของการย้ายถิ่นเพื่อใช้
ประกอบการกำหนดนโยบายหรือวางมาตรการในการพัฒนาประเทศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

        3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ๆ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือน ภาวะหนี้สินของครัวเรือน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ และลักษณะที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย
วางแผนด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม
จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ความพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา

        4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป ได้แก่
ประเภทของครัวเรือน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนผู้พิการ
และข้อมูลการประสบเหตุอาชญากรรมของสมาชิกในครัวเรือน เพื่อใช้ในการศึกษาและกำหนดขนาดตัวอย่างของโครงการสำรวจ
ด้วยตัวอย่างด้านครัวเรือนที่จะดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ.2555 เช่น โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำรวจความพิการ สำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทยต่อไป
        
     
        สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ
ครั้งนี้ ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการ
โดยเคร่งครัด ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                    กันยายน 2556

วันที่ 28/04/2553
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th