โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

                                                                               ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก
          ................................................................................................................................................................................................................
 
           ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


              1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
และคุณลักษณะของกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชากรนอกวัยทำงาน จำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนผู้ว่างงาน
การได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และปัญหาจากการทำงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการทำงานและแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ได้มีงานทำ ขยายความคุ้มครองผู้มีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้
ในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป

           
 2. โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
สังคม  และเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น  ทิศทางและกระแสการย้ายถิ่น  เหตุผลของการย้ายถิ่น  เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนด
นโยบายหรือวางมาตรการในการพัฒนาประเทศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

            
            3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่งข้อมูลที่สำคัญๆ  ได้แก่  รายได้ของครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อการอุปโภค  บริโภคของครัวเรือน  ภาวะหนี้สินของ
ครัวเรือน  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ  และลักษณะที่อยู่อาศัย  เพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบาย  วางแผนด้านประชากร  เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เช่น แก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์
ความพิการ และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา

            สำนักงานสถิติจังหวัดตาก   จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ
ครั้งนี้  ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ  ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน   ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการโดย
เคร่งครัด ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด และจะนำไปประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น


                                                                                                                                                                           สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                                                                                            ตุลาคม 2556


   

วันที่ 02/05/2553
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th