ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ.2549

 


1.  ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยภาพรวม  พบว่า สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่เคยกู้เงินกองทุนฯ  ร้อยละ 87.0 และเคยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 2-3 ครั้ง ร้อยละ 68.0  ทั้งนี้ เพื่อนำเงินกองทุนฯ  ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การผลิต  ค้าขาย หรือบริการ ร้อยละ 91.1  และสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100.0  ซึ่งแหล่งเงินที่นำมาใช้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ นั้นได้มาจากการนำเงินกองทุนฯ ไปเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การผลิต  ค้าขาย หรือบริการ ร้อยละ 83.0

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส/   เป็นธรรม   การเอาใจใส่/ติดตามหนี้คืนกองทุนฯ ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ           ชุมชนเมือง  พบว่า คณะกรรมการกองทุนฯ มีความโปร่งใส/เป็นธรรม ร้อยละ 89.4  และการเอาใจใส่/ติดตามหนี้คืนกองทุนฯ  อยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ร้อยละ 94.2

                2.  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม พบว่า  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ร้อยละ 81.1 ไม่ทราบเรื่องที่รัฐบาลมีแนวทางการปรับเปลี่ยนกองทุนฯ ไปเป็นธนาคารหมู่บ้าน ร้อยละ 53.8 มีความต้องการให้ชุมชนมีธนาคารหมู่บ้าน มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 92.6  ในเรื่องของความเหมาะสมของวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ระบุว่า มีความเหมาะสม ร้อยละ 88.5  การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 89.1  การส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน นำดอกผลของกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ       ร้อยละ 62.5  ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินกองทุนฯ อยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ร้อยละ 95.3 

                เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบหลังจากมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม         ส่วนใหญ่ พบว่า รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.0  มีรายจ่ายของครัวเรือนเท่าเดิม ร้อยละ 49.5  มีการออมของครัวเรือนเท่าเดิม ร้อยละ 55.9 และมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนเท่าเดิม ร้อยละ 52.8

                โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ / ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ในจังหวัดตากที่มีต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 96.9 และมีความคิดเห็นว่าผลการดำเนินงาน/                การบริหารจัดการกองทุนฯ  ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ร้อยละ 93.3

สำหรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พบว่า มีผู้ที่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 60.3   ส่วนใหญ่ระบุว่าให้ควรปรับปรุงโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังต่อไปนี้ ควรเพิ่มยอด/       จำนวนเงินที่ขอกู้ให้มากขึ้นหรือเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท  ร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ควรขยายระยะเวลาชำระเงินคืนกองทุนฯ หรือมีการผ่อนผันให้กับผู้ที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ตามกำหนด ร้อยละ 23.3   ควรลดดอกเบี้ยลง  ร้อยละ 12.7   และควรกระจายเงินกู้ให้ทั่วถึงอย่างแท้จริง  มีความเป็นธรรม/ยุติธรรม เช่น  ให้กับกลุ่มที่เป็นคนยากจนจริงๆ  กลุ่มผู้ที่     ย้ายมาอยู่ในชุมชนใหม่ หรือกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ร้อยละ 10.2

 

ที่มา : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดตาก 2548 , สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
วันที่ 16/11/2548
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th