สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info ในวันอังคารที่  22 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งประกอบด้วย


1. นายเนรมิต ธนศักดิ์           หัวหน้ากล่มสถิติแรงงาน


2. นายอานนท์ จันทวิช


3. นายธเนส โกมลวิภาค


4. นายวิชาญ ชูรัตน์


ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่คณะผู้ตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป

วันที่ 24/11/2548
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th