โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2553

                                
ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก


   ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้


        1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 3/2553     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ  และระดับจังหวัด  ได้แก่  ข้อมูลจำนวนประชากรในวัยทำงาน  (อายุ  15  ปีขึ้นไป)     และจำนวนประชากรนอกวัยทำงานจำแนกตามเพศ จำนวนผู้มีงานทำ  จำนวนผู้ว่างงาน  จำนวนผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  ฯลฯ        ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน      หลักสูตรที่ต้องการรับการพัฒนาขีดความสามารถ  การชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค  ใช้ประกอบในการพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ผู้ว่างงานต้องการ  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ

        2.โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2553     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ        ของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย    เช่น    สิทธิการรักษาพยาบาล    ปัญหาในการทำงาน   และความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ       ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้นั้นเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป        3.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานประกอบการ      ได้แก่    ประเภทของครัวเรือน    จำนวนสมาชิกในครัวเรือน    ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน    สมาชิกอายุ  15     ปีขึ้นไป    การประสบเหตุอาชญากรรม   การประกอบธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้างในครัวเรือน     กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ   การประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษา  และใช้เป็นกรอบสำหรับเลือกครัวเรือน

        4.โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553     จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 30  กันยายน  2553    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากรและที่อยู่อาศัยตามที่อยู่จริงทุกคน  คือ  คนไทย  คนต่างชาติ     แรงงานต่างด้าว  โดยจำแนกตาม เพศ  อายุ  ศาสนา  สัญชาติ    เชื้อชาติ  การศึกษา  การทำงาน  สถานภาพการสมรส  จำนวนบุตรเกิดรอด    ประเภทที่อยู่อาศัย  และทรัพย์สินถาวรต่างๆ        ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ   เพื่อให้ภาครัฐใช้กำหนดนโยบาย / วางแผนด้านประชากร              สังคม   เศรษฐกิจ   และสิ่งแวดล้อมในประเทศและท้องถิ่น  จัดเตรียมงบประมาณเพื่อหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ     ได้ตรงตามความต้องการและจำเป็นที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่อย่างพอเพียงและทั่วถึง  ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต


        สำนักงานสถิติจังหวัดตาก      จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าครัวเรือนและเจ้าของสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้  ได้กรุณาตอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ฯ    ที่ไปสัมภาษณ์ท่าน  ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด  และจะนำไปใช้ประมวลผลเป็นยอดรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น

                                                                                                                     สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
                                                                                                                           กรกฎาคม  2553

วันที่ 03/03/2549
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th